YHDISTKSEN SÄÄNNÖT


1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Samba el Gambo ry ja kotipaikka Kokkola.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on levittää, kehittää ja ylläpitää sambakulttuuria erityisesti
tanssin ja soiton keinoin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus­ ja
opetustilaisuuksia sekä järjestää soitto­ ja tanssiharjoituksia, konsertteja ja
huvitilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa,
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan  asianomaisen luvan.

3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa sambasta kiinnostunut henkilö. Jäsenet 
hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi 
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneen mikäli hän ei ole 
maksanut yhdistyksen jäsenmaksua 2 kuukautta sen erääntymisen jälkeen. 

4. JÄSENMAKSU 
Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.

5. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja 4­9 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 1.9.­31.8. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä
yhdistyksen edustajat niihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus lähettää edustajia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä
sitä vaatii. Hallitus on pää tösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan
ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoht ajan  mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen
varapuheenjohtaja kumpikin yksin, sihteeri ja rahastonhoitaja kumpikin yhdessä.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta­ ja tilikausi on 1.9.­31.8. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomuksineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta.

8. KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu jäsenistölle sähköpostitse
sekä ilmoittamalla yhdistyksen verkkosivuilla ja ilmoitustaululla tai julkaisemalla kutsu
yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen
marraskuun loppua ja kevätkokous ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen kokous
pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä
säännöissä toisin määrätä, ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. SYYSKOKOUS JA KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen vuosittaisessa syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.  Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Tarkistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo­ ja menoarvio.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen vuosittaisessa kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.  Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo­ ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus  tulevalle tilikaudelle.
6. Valitaan tulevan kauden hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen